Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetTransactionsIDs (deprecated) USUNIEMY 13.01.2020

Ostatnia zmiana: 28.07.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie wartości identyfikatorów transakcji (zakupów sfinalizowanych wypełnieniem formularza pozakupowego przez kupującego, gdy status to zapłacone lub wybrano opcję płatne przy odbiorze) i dopłat do nich na podstawie przekazanych identyfikatorów ofert. Wyniki można filtrować po danych sposobach dostawy, podając podczas wywołania ich identyfikatory. Sortowanie danych wynikowych odpowiada kolejności w jakiej formularze do danej oferty zostały wypełniane (od najświeższego do najstarszego). Uzyskane identyfikatory transakcji mogą być następnie wykorzystane np. do pobierania wypełnionych formularzy pozakupowych za pomocą metod doGetPostBuyFormsDataForSellers/ForBuyers. Metoda zwraca jedynie identyfikatory transakcji, dla których - w ramach danej oferty - wypełnione zostały przez kupujących formularze pozakupowe.

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. items-id-array | long[] | wymagany
  Tablica identyfikatorów ofert (maks. 25).
 3. user-role | string | wymagany
  Rola użytkownika w transakcji (odpowiednia dla podanych identyfikatorów ofert). Parametr może przyjąć jedną z dwóch wartości (seller - dla sprzedającego, buyer - dla kupującego).
 4. shipment-id-array | int[] | niewymagany
  Tablica identyfikatorów sposobów dostawy (do pobrania za pomocą doGetShipmentData). Jeżeli dla wskazanego identyfikatora nie zostaną znalezione żadne transakcje - zwrócona zostanie pusta struktura.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogettransactionsids_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'items-id-array' => array(972090662, 990682440),
   'user-role' => 'seller',
   'shipment-id-array' => array(2, 5)
);

 1. transactions-ids-array | long[]
  Tablica identyfikatorów transakcji i dopłat do nich.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogettransactionsids_response = array(
   'transactions-ids-array' => array(3381748, 5534222)
);

 • ERR_INPUT_ARRAY_EMPTY
  Nie podano żadnego identyfikatora oferty lub liczba podanych identyfikatorów przekracza dopuszczalny limit (maks. 25).
 • ERR_INVALID_USER_TYPE
  Niepoprawna wartość dla roli użytkownika.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).