Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetPostBuyFormsIds (deprecated) USUNIEMY 13.01.2019

Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda zwraca identyfikatory formularzy pozakupowych (wraz z dopłatami), powiązanych z użytkownikiem będącym właścicielem sesji. Możliwe jest filtrowanie danych na wiele różnych sposobów (m.in. po identyfikatorach ofert/użytkowników/metod płatności, ciągu znaków w tytule, statusie płatności czy czasie utworzenia formularza). Logika działania metody została oparta na systemie dynamicznych filtrów, zwracanych kontekstowo i pozwalających precyzyjnie sterować zakresem zwracanych danych. Tutorial opisujący zasadę działania dynamicznych filtrów znajduje się pod adresem: https://allegro.pl/webapi/tutorials.php/tutorial/id,281. Metoda zwraca dane z ostatnich dwóch miesięcy, posortowane malejąco po dacie wypełnienia formularza.

 1. sessionId | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. filterOptions | FilterOptionsType[] | niewymagany
  Kryteria filtrowania wyników (lista możliwych do ustawienia w danym kontekście filtrów, zwracana jest na wyjściu metody w ramach struktury filtersList).
  1. filterId | string | niewymagany
   Identyfikator filtra.
  2. filterValueId | string[] | niewymagany
   Identyfikator(y) wartości filtra (dla filtrów pojedynczych lub wielokrotnych).
  3. filterValueRange | RangeValueType | niewymagany
   Zakres wartości filtra (dla filtrów zakresowych).
   1. rangeValueMin | string | niewymagany
    Minimalna wartość filtra.
   2. rangeValueMax | string | niewymagany
    Maksymalna wartość filtra.
 3. resultSize | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 1000). Domyślna wartość: 100.
 4. resultOffset | int | niewymagany
  Sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych. Domyślna wartość: 0.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetpostbuyformsids_request = array(
   'sessionId' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'filterOptions' => array(
     array(
      'filterId' => 'userRole',
      'filterValueId' => array('buyer'))),
);


 1. formsCount | int
  Liczba znalezionych formularzy pozakupowych (także anulowanych) oraz dopłat do nich.
 2. formsIds | long[]
  Lista identyfikatorów formularzy.
 3. filtersList | FilterListType[]
  Informacje o filtrach możliwych do ustawienia w danym kontekście.
  1. filterId | string
   Identyfikator filtra.
  2. filterName | string
   Nazwa filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
  3. filterType | string
   Typ filtra: country - filtr globalny dla danego serwisu/kraju, category - filtr istniejący tylko w ramach przekazanej kategorii (parametr). Wszystkie filtry dostępne w ramach doGetPostBuyFormsIds są typu country.
  4. filterControlType | string
   Typ kontrolki potrzebnej do wyświetlenia filtra: combobox (do wyboru pojedyncza wartość z listy), checkbox (do wyboru wiele wartości z listy), textbox (wartość do samodzielnego uzupełnienia).
  5. filterDataType | string
   Typ danych jakie przyjmuje filtr: string, int, long, float, datetime.
  6. filterIsRange | boolean
   Informacja o tym czy parametr jest typu zakresowego: true/false.
  7. filterArraySize | int
   Maksymalna liczba wartości jaką można przekazać dla danego filtra (zwracana tylko dla filtrów wielokrotnych).
  8. filterValues | FilterValueType[]
   Informacje o wartościach filtrów.
   1. filterValueId | string
    Identyfikator wartości filtra.
   2. filterValueName | string
    Nazwa wartości filtra (do wyświetlenia w aplikacji).
   3. filterValueCount | int
    Liczba ofert pasujących do danego filtra (zwracana tylko gdy jest możliwa do wyliczenia w danym kontekście).
  9. filterRelations | FilterRelationType
   Informacje o relacjach między filtrami.
   1. relationAnd | string[]
    Lista wszystkich identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr musi zostać użyty.
   2. relationOr | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, spośród których co najmniej jeden musi być użyty z danym filtrem.
   3. relationExclude | string[]
    Lista identyfikatorów filtrów, z którymi dany filtr nie może zostać użyty.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetpostbuyformsids_response = array(
   'formsCount' => 2,
   'formsIds' => array(293535261, 291573741),
   'filtersList' => array(
      array(
        'filterId' => 'userRole',
        'filterName' => 'Rola użytkownika w transakcji',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'combobox',
        'filterDataType' => 'string',
        'filterIsRange' => false,
        'filterValues' => array(
           array(
             'filterValueId' => 'seller',
             'filterName' => 'Sprzedający'),
           array(
             'filterValueId' => 'buyer',
             'filterName' => 'Kupujący'))),
      array(
        'filterId' => 'search',
        'filterName' => 'Szukaj w tytule',
        'filterType' => 'country',
        'filterControlType' => 'textbox',
        'filterDataType' => 'string',
        'filterIsRange' => false,
        'filterRelations' => array(
             'relationAnd' => array('userRole'))),
      array(...))
);


 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_ALL
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo wszystkich podanych filtrów: lista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_AT_LEAST_ONE
  Filtr nie może zostać użyty bez przekazania dodatkowo przynajmniej jednego z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_FILTER_DEPENDENCY_MISMATCH
  Filtr nie może zostać użyty jednocześnie z przynajmniej jednym z podanych filtrówlista filtrów.
 • ERR_INCORRECT_FILTER_ID
  Filtr o podanym identyfikatorze nie istnieje (wcale lub w bieżącym kontekście).
 • ERR_INCORRECT_FILTER_VALUE
  Niepoprawna wartość identyfikatora wartości filtra (dla filtra pojedynczego, wielokrotnego lub zakresowego).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_SIZE
  Niepoprawna wartość rozmiaru porcji danych (spoza zakresu 1-1000).
 • ERR_INCORRECT_RESULT_OFFSET
  Niepoprawna wartość offsetu (mniejsza od 0).
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_TOO_MANY_FILTER_VALUES
  Liczba podanych filtrów przekracza dopuszczalny limit (maks. 100).
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).