Pamiętaj, wkrótce wyłączymy WebAPI!

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wyłączenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Harmonogram wygaszania poszczególnych metod WebAPI znajdziesz tutaj.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetMyPayouts (deprecated) USUNIEMY 10.02.2020

Tematyka: Allegro Finanse
Ostatnia zmiana: 25.01.2011 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy wypłat środków (wpłaconych przez kupujących za pośrednictwem Allegro Finanse) za transakcje w ramach ofert zalogowanego użytkownika. Domyślnie (w przypadku nie zdefiniowana zakresu czasu) pobierana jest lista wypłat z przeciągu ostatniego tygodnia (domyślnie 50 ostatnio dokonanych wypłat), posortowana malejąco po czasie ich realizacji. Listę można filtrować po zakresie czasu, w którym wypłaty zostały dokonane. W przypadku gdy za datę początkową zakresu czasu (trans-create-date-from) podstawiona zostanie konkretna wartość, a dla daty końcowej zakresu czasu (trans-create-date-to) przekazane zostanie 0, zwrócona zostanie lista wypłat od daty podanej do daty podanej + 7 dni. W przypadku odwrotnym (gdy dla daty początkowej zakresu czasu przekazane zostanie 0, a dla daty końcowej zakresu czasu podstawiona zostanie konkretna wartość), zwrócona zostanie lista wypłat od daty podanej - 7 dni do daty podanej. Przy podaniu konkretnych wartości zakresu czasu zarówno dla daty początkowej, jak i dla daty końcowej, zwrócona zostanie lista wypłat zrealizowanych w podanym zakresie (ustalony zakres nie może jednak przekraczać 30 dni).

 1. session-handle | string | wymagany
  Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin(Enc).
 2. trans-create-date-from | long | niewymagany
  Data początkowa zakresu czasu (w formacie Unix time), od którego ma zostać pobrana lista wypłat.
 3. trans-create-date-to | long | niewymagany
  Data końcowa zakresu czasu (w formacie Unix time), do którego ma zostać pobrana lista wypłat.
 4. trans-page-limit | int | niewymagany
  Rozmiar porcji danych (min. 1, maks. 49; podanie wartości spoza zakresu powoduje ustawienie rozmiaru porcji na wartość domyślną: 50).
 5. trans-offset | int | niewymagany
  Sterowanie (poprzez inkrementację przekazywanej wartości) pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetmypayouts_request = array(
   'session-handle' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
   'trans-create-date-from' => 0,
   'trans-create-date-to' => 1268352000,
   'trans-page-limit' => 2,
   'trans-offset' => 0
);

 1. pay-trans-payout | UserPayoutStruct[]
  Tablica struktur zawierających informacje o wypłatach zalogowanego użytkownika.
  1. pay-trans-id | long
   Identyfikator transakcji Allegro Finanse.
  2. pay-trans-status | string
   Status transakcji Allegro Finanse (listę wszystkich możliwych statusów dla wypłat podejrzeć można tutaj).
  3. pay-trans-amount | float
   Wysokość kwoty wypłaty użytkownika.
  4. pay-trans-create-date | long
   Data utworzenie transakcji Allegro Finanse (w formacie Unix time).
  5. pay-trans-recv-date | long
   Data zakończenia transakcji Allegro Finanse (w formacie Unix time).
  6. pay-trans-cancel-date | long
   Data anulowania transakcji Allegro Finanse (w formacie Unix time, -1 gdy transakcja nie została anulowana).
  7. pay-trans-report | string
   Odnośnik do raportu z listą wpłat od kupujących skladających się na realizowaną wypłatę.Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetmypayouts_response = array(
   'pay-trans-payout' => array(
      array(
         'pay-trans-id' => 626518,
         'pay-trans-status' => 'Zakończona',
         'pay-trans-amount' => 63.00,
         'pay-trans-create-date' => 1268390142,
         'pay-trans-recv-date' => 1264636263,
         'pay-trans-cancel-date' => -1,
         'pay-trans-report' => 'www.allegro.pl/myaccount/NewpaymentsPayoutReport.php/payoutId,626518'),
      array(
         'pay-trans-id' => 626241,
         'pay-trans-status' => 'Zakończona',
         'pay-trans-amount' => 25.00,
         'pay-trans-create-date' => 1268305398,
         'pay-trans-recv-date' => 1268390080,
         'pay-trans-cancel-date' => -1,
         'pay-trans-report' => 'www.allegro.pl/myaccount/NewpaymentsPayoutReport.php/payoutId,626241'))
);

 • ERR_INPUT_DATE_RANGE
  Niepoprawne określenie zakresu dat (zakres pomiędzy datą początkową, a końcową przekracza 30 dni, ustalona data końcowa jest równa lub wcześniejsza niż data początkowa lub podano wartości mniejsze od 0).
 • ERR_NEW_PAYMENT_INTERNAL_ERROR
  Wewnętrzny błąd systemu związany z pobieraniem transakcji Allegro Finanse.
 • ERR_NO_SESSION / ERR_SESSION_EXPIRED
  Niepoprawny identyfikator sesji lub sesja wygasła.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI na którym została wygenerowana sesja został zdezaktywowany (jego właściciel nie zaakceptował warunków Regulaminu WebAPI).