Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Regulamin WebAPI

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi WebAPI, świadczonej przez Allegro.pl na rzecz Użytkowników Allegro.
 2. Celem WebAPI jest inspirowanie, rozwijanie umiejętności oraz umożliwienie Użytkownikom Allegro tworzenie Oprogramowania WebAPI.

II. Definicje

Allegro.pl
Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553;
Allegro
prowadzona przez Allegro.pl w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Allegro.pl w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Allegro.pl;
Oprogramowanie WebAPI
oprogramowanie utworzone przez Użytkowników Allegro przy wykorzystaniu WebAPI;
Użytkownik Allegro
podmiot, który, zgodnie z Regulaminem Allegro dokonał prawidłowej pełnej rejestracji w Allegro, w wyniku której utworzone zostało dla niego odrębne konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Allegro.pl w ramach Allegro;
WebAPI
usługa świadczona przez Allegro.pl dla Użytkowników Allegro, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół HTTP i język XML, zawierającego definicje WSDL protokołu SOAP opisujące sposób komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro;

III. Zasady udostępniania WebAPI

 1. Użytkownicy Allegro mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Moje Allegro w zakładce WebAPI. W przypadku poprawnego wypełnienia wniosku oraz zaakceptowania obowiązującej wersji Regulaminu, Użytkownik otrzymuje możliwość samodzielnego wygenerowania klucza aktywacji umożliwiającego korzystanie z WebAPI, poprzez skorzystanie z przycisku o nazwie "Generuj Klucz" umieszczonego w zakładce WebAPI. Allegro.pl ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie Allegro.pl nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Allegro.pl bądź jej klientów i kontrahentów.
 2. Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz aktywacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
 3. Użytkownicy Allegro mają dostęp do serwisu https://allegro.pl.allegrosandbox.pl przeznaczonego do testowania aplikacji wykorzystujących WebAPI.

IV. Moduły WebAPI

 1. Allegro.pl dołoży wszelkich starań, aby zestaw modułów WebAPI dostępnych dla Użytkowników Allegro korzystających z WebAPI odpowiadał funkcjonalności Serwisu Allegro.
 2. Pełna dokumentacja programu WebAPI, zawierająca moduły i wchodzące w ich skład definicje, dostępna jest pod adresem https://www.allegro.pl/webapi/documentation.php.

V. Zakres wykorzystania Oprogramowania WebAPI

 1. WebAPI jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro. WebAPI może stanowić podstawę do tworzenia oprogramowania WebAPI, mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z Allegro.
 2. Dostęp do WebAPI oraz Oprogramowanie WebAPI nie może służyć naruszaniu praw Allegro.pl oraz osób trzecich, w szczególności nie może:
  • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
  • służyć do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników,
  • służyć do prezentowania w serwisach konkurencyjnych Transakcji (w tym Transakcji archiwalnych) organizowanych w ramach Allegro,
  • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.
 3. Rozpowszechnianie Oprogramowania WebAPI, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z Użytkownikami Allegro, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i hasła Użytkowników Allegro, nie będących twórcami Oprogramowania, wymaga zgody Allegro.pl.
 4. Osoby, udostępniające Oprogramowanie WebAPI zobowiązane są w każdym przypadku do podania użytkownikom Oprogramowania WebAPI rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania i polityce bezpieczeństwa dotyczącej danych jej użytkowników.
 5. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania Oprogramowania WebAPI spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli lub posługują się Oprogramowaniem WebAPI.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro Allegro.pl ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Allegro.pl.

VI. Zmiany Regulaminu

 1. Allegro.pl może zmienić Regulamin WebAPI. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian. Za akceptację zmian uważa się odznaczenie miejsca umieszczonego obok treści Regulaminu na stronie Moje Allegro, w zakładce o nazwie "WebAPI". Brak akceptacji zmian Regulaminu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia o zmianach skutkuje unieważnieniem klucza aktywacji, którego ponowna aktywacja będzie możliwa po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Allegro odpowiedzialnym za WebAPI możliwy jest poprzez:
  1. formularz kontaktowy Allegro, dostępny na stronach internetowych Allegro;
  2. profil w serwisie GitHub: https://github.com/allegro/allegro-api.
 2. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi aplikacji, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa serwisu Allegro lub działań konkurencyjnych na szkodę serwisu Allegro, Allegro.pl zastrzega sobie prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego korzystających.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.


Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2012 r.